انتخاب خطوط حمل و نقل مطمئن، انتخاب سیستم حمل و نقل بر اساس نیاز (نوع کالا، زمانبندی، مسیر و هزینه ها)، استفاده از امکان ترانزیت و ترانشیپ جهت کاهش زمان و هزینه، نحوه محاسبه و پرداخت مبالغ، بیمه، زمانبندی تحویل از جمله موارد بسیار مهمی است که در هنگام عقد قرارداد حمل و نقل باید مورد توجه قرار گیرد.

حذف واسطه ها، انتخاب مسیر های صحیح، داشتن دانش کافی از قوانین و نحوه پرداخت و مسئولیت هر طرف از قرارداد جهت پرداخت هزینه و محل تحویل، نحوه انتقال اسناد و ….. مواردی هستند که علاوه بر موضوعات درج شده در بالا، میتوانند مسیر یک معامله را تغییر داده و خطراتی را به وجود اورند.

بازرگانی پیروز تجارت ایرانیان با داشتن ارتباط مستقیم با مالکین شانورها و دیگر وسائط حمل و نقل می تواند با ارائه پکیج های متفاوت، بهترین گزینه های ممکن را در اختیار شما قرارداده و محموله را در کمترین زمان ممکن در مقصد به شما تحویل دهد.