آدرس:
تهران – نیاوران – خیابان مقدسی -کوچه ژیلا – پلاک 5

تلفن:

982126852786+

ارتباط با واحد منابع انسانی:

989122151773+

آدرس ایمیل:

info@pirooztejarat.com